На виконання Указу Президента Українивід 05.04.2012 № 246 «Про Президентськийкадровий резерв «Новаелітанації» оголошується конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова елітанації» у 2013 році.

Президентськийкадровий резерв «Нова елітанації» формується з метою добору та підготовки до роботи у сферах державного управління, щомаютьпріоритетнезначення для досягненняцілейсоціально-економічногорозвитку, найбільшобдарованихгромадянУкраїни.

До участі в конкурсідопускаютьсягромадяниУкраїни, які на день поданнядокументів не досяглисорокароків, відповідаютьустановленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:

- вільноволодіютьдержавноюмовою та однією з мовЄвропейського Союзу;

- маютьповнувищуосвіту;

- мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не меншеп'ятироків стажу державноїслужби та/абослужби в органах місцевогосамоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не меншеп'ятироків стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічногорозвитку);

Для участіуконкурсі особа, яка відповідаєзазначенимвимогам, особистоподає в друкованомувигляді до територіальногооргануНацдержслужбиУкраїни за місцемпроживаннятакідокументи:

 1) заяви про:

- участь у конкурсііззазначеннямпріоритетноїсфери державного управління;

- згоду на проведенняперевіркиподаних нею відомостей;

- згоду на зберігання, використання та оприлюдненняперсональноїінформації, яку у разізарахування особи до Президентськогокадрового резерву буде внесено до відповідноїбазиданих;

 

2) копіюпаспортагромадянинаУкраїни, засвідчену в установленому порядку(нотаріально, відділомкадрівабо за підписомвласника);

3) двіфотокарткирозміром 4x6 см;

4) копіїдокументів про повнувищуосвіту, засвідчені в установленому порядку(нотаріально, відділомкадрівабо за підписомвласника);

5) копіютрудової книжки, засвідчену в установленому порядку(нотаріально, відділомкадрівабо за підписомвласника);

6) медичнудовідку про стан здоров'я за формою, затвердженоюМіністерствомохорониздоров'яУкраїни № 302 від 27 грудня 1999 року

(№ 086/о);

7) заповнену анкету за встановленою формою;

8) повідомлення про відсутністьобставин, щоунеможливлюютьїїзарахування до Президентськогокадрового резерву і перебування в ньому за встановленою  формою;

9) тезипублічноговиступу з презентаціївласногодосвідуреалізації проекту чиідеї проекту у відповіднійпріоритетнійсфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мовЄвропейського Союзу;

10) рекомендаційнілистифахівців у відповідних сферах державногоуправління (за наявності);

11) копіюпершоїсторінки закордонного паспорта (за наявності).

Особа моженадаватитакождодатковуінформацію про освіту (зокрема, засвідчені в установленому порядку копіїдокументів про вченізвання, науковіступені, підвищеннякваліфікації), досвідроботи і діловурепутацію, громадськудіяльністьтощо.

Добіркандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється з урахуванням квот за пріоритетними сферами державного управління:

 

·          фінансово-економічнасфера;

·          соціально-гуманітарнасфера;

·          сфера інвестицій та інновацій;

·          сфера паливно-енергетичного комплексу;

·          сфера сільськогогосподарства;

·          сфера житлово-комунальногогосподарства.

Прийомдокументівздійснюєтьсявідповіднимитериторіальними органами НацдержслужбиУкраїни за місцемпроживання особи з 25 березня до 1 травня у робочідні з 9 до 18 години.

 Для отриманнядодатковоїінформаціїможназвертатись до НацдержслужбиУкраїни. Контактний телефон: (044) 256-00-27; електронна адреса: admin_pr@nads.gov.ua.

Телефон:

Адрес:

Контакт